Tuesday, July 6, 2010

Paano?

Paano?

paano kung lumipas ang liwanag?
hindi ang dilim, kundi ang paninimdim

paano kung magdilim ang langit?
hindi ang ulap, kundi ang eklipse

paano kung maglaho ang mga bituin?
hindi kawalang ningning, kundi ang pagpanaw ng tanglaw

salamat sa handog na paningin
gumigising ang araw
panghahawakan sa panaginip man o sa katotohanan

No comments: